فصلنامه تابستان خانه موسیقی در سال ۱۴۰۲ منتشر شد.

به گزارش خانه موسیقی ایران، فصلنامه خانه موسیقی ایران در فصل تابستان منتشر شد.

این فصلنامه شامل موضوعاتی مانند:

تاثیر هوش مصنوعی بر آینده موسیقی ایران و جهان

گزارشی از برپایی کارگاه های تخصصی خانه موسیقی

گفت و گو با حمیدرضا نوربخش، حسین بهروزی نیا و فریدون شهبازیان

برای مردی شریف که زندگی خود را وقف موسیقی کرد

 

این فصلنامه را از اینجا می توانید مطالعه کنید.

فصلنامه تابستان ۱۴۰۲

source

توسط