ایران توسعه نیافته در نخستین مواجهه اش با مدرنیته ، زمانی احساس عقب ماندگی و ضرورت پیشرفت کرد که شکست سختی از روسیه متحمل شد. طاهری کیا، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی تاکید می کند در این میان عباس میرزا متحیر از قدرت نظامی روسیه از نماینده فرانسه پرسید: «خدایی که مراحمش برجمیع ذرات عالم یکسان است، خواسته شما را برتری دهد؟ گمان نمی کنم.»

source

توسط