کرمان موتور و دانشگاه علم و صنعت ایران در حاشیه نخستین رویداد فرصت های نوآوری و فناوری این شرکت، تفاهم نامه همکاری علمی و فناوری امضاء کردند.

source

توسط