عضو هیئت علمی مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی به خبرانلاین گفت: ما از دهه‌ی شصت به این سو درگیر جستجوی حقیقت در راس نظام سیاسی هستیم و دنبال آن نبوده ایم جامعه را با برنامه های توسعه همراه کنیم به عبارتی توسعه‌ی اجتماعی نداشته ایم. دانشجوی ما با برنامه‌های دولتی مواجه می‌شود که با آن‌ها بیگانه است به همین دلیل یا اقدام به مهاجرت می کند یا کنارگذاشته می شود.

source

توسط