ماه: دسامبر 2023

ترابی: تمرکزمان روی بازی‌های آینده است و به جدول نگاهی نداریم/ شمس آذر تیمی جوان و شجاع است

<![CDATA[ @import "https://fonts.googleapis.com/earlyaccess/droidarabickufi.css"; a:visited, a:hover, a:focus { text-decoration: none; color: white; } body { background-color: black; font-family: 'Rajdhani', sans-serif; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; justify-content: center; height: ;…