لیزینگ‌ها عامل تأمین اعتبار و ‌افزایش قدرت خرید

صنعت لیزینگ سابقه‌ای بیش از ۳۰ساله در ایران دارد، اما آن‌طور که از شواهد بر ‌می‌آید نتوانسته نقشی را که از یک ابزار تأمین مالی انتظار می‌رود در اقتصاد ملی کشور بازی کند. به طوری که به گفته کارشناسان، لیزینگ ظرفیت تأمین مالی بنگاه‌ها و تحریک عرضه به قصد رونق اقتصادی بدون ایجاد آثار تورم زایی را دارد و بهترین نسخه درمان برای شرایط رکود تورمی است.

source

توسط